Saulriets
LatviešuRussian
APBEDANAS INFORMATVAIS PORTLS SAULRIETS.LV PAR AKTULKO NOZAR

Kapu svtki

Nereti, apstku sakritbas d, aizgjja tuvinieki kapa vietu var apmeklt oti reti, vai pat tikai vienu reizi gad – uz Kapu svtkiem.... Kas ir „Kapu svtki”? Kad tie notiek?

Kapusvtku svinšana ir kristietbas ieviesta tradcija. Arhvos t minta jau 18. gs. beigs – 19. gs. skum. Kapusvtkus svin vasar, katr kapst sav noteikt dien. Tie notiek svtdien vai sestdien no jlija ldz augustam, daos kapos ar jnija beigs vai septembra skum. Kapos gardznieks notur dievkalpojumu ne tikai mirušo piemiai. Dievkalpojum tiek izteikta kristiešu ticba mgai dzvei, tam, ka aizgjju dzve nebeidzas kapos, pausta cerba, ka pastar dien visi aizgjji augšmcelsies.

Dzve šo reliisko tradciju ir apaudzjusi ar ar citu, laicgu saturu. Pirms kapusvtkiem piedergie rpgi sakopj tuvinieku atdusas vietas. Kapi izskats k krši ziedoši drzi. Mazpilsts un laukos kapusvtki ir kuvuši ar par radinieku un novadnieku galveno ikgadjo tikšans reizi. Ar pilstnieki atrod laiku, lai izrautos no lielpilstas drzmas, apkoptu senu atdusas vietas, tiktos ar radiem. Vasaras pilnbried pati daba paldz radt svingu noskau, gdjot par ziedu bagtbu. Krši saplaukušas uz kopim stdts vasaras pues, vzs un traukos greznojas piedergo atnestie grieztie ziedi.

/ Autors - Brastiu Ernests / „Ma godi” / 1991.g. / LU/

[Raksta autora iebildumu, komentru rašans gadjum par raksta izvietošanu „saulriets.lv”, ldzam informt projekta administrciju (saulriets@saulriets.lv), lai nodrošintu abpusji pozitvu un sekmgu sadarbbu. Ar patiesu cieu un cerb uz atsaucbu www.saulriets.lv]

Aizkrauksles rajon
Alksnes rajon
Balvu rajon
Bauskas rajon
Csu rajon
Daugavpils rajon
Dobeles rajon
Gulbenes rajon
Jkabpils rajon
Jelgavas rajon
Krslavas rajon
Kuldgas rajon
Liepjas rajon
Limbau rajon
Ludzas rajon
Madonas rajon
Ogres rajon
Preiu rajon
Rzeknes rajon
Rgas rajon
Saldus rajon
Talsu rajon
Tukuma rajon
Valkas rajon
Valmieras rajon
Ventspils rajons

karals
karals
Kontakti:    saulriets@saulriets.lv        Copyright, Saulriets.lv 2008-2012